Celem usługi jest ocena poprawności prowadzonych ksiąg handlowych i sporządzonego sprawozdania finansowego w aspekcie rzetelności i poprawności odzwierciedlenia sytuacji majątkowej i finansowej badanej Jednostki.

Świadczona usługa obejmuje:
  1. Ocenę sprawności funkcjonującego systemu kontroli wewnętrznej, ocenę poprawności przyjętych rozwiązań w zakresie rachunkowości; wykazanie ewentualnych nieprawidłowości w zakresie rachunkowości finansowej oraz w przypadku ich stwierdzenia wskazanie na sposoby ich usunięcia,
  2. Badanie ksiąg rachunkowych, ocenę i sprawdzenie prowadzonej ewidencji operacji gospodarczych z przepisami prawa i dokumentami wewnętrznymi,
  3. Badanie podatków i tytułów zrównanych z nimi,
  4. Ocenę prawidłowości sprawozdania finansowego obejmującego: bilans, rachunek zysków i strat, rachunek przepływu środków pieniężnych oraz informację dodatkową, sporządzonych według wzorów i obejmujących informacje w zakresie określonym przepisami ustawy o rachunkowości oraz aktów wykonawczych do ustaw, a mających zastosowanie w badanym Podmiocie,
  5. Ocenę sprawozdania kierownictwa pod względem jego zgodności z badanym sprawozdaniem finansowym.
  6. Określenie zdarzeń ujawnionych do dnia badania lub, których zaistnienie można przewidzieć w przyszłości, a które będą miały wpływ na przyszłe wyniki finansowe Jednostki,
  7. Badanie zdarzeń po dacie bilansu i ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym za rok badany,
  8. Ocenę sytuacji majątkowej i finansowej za rok badany i porównanie osiągniętych wyników ekonomicznych z latami poprzednimi.

Całość prac zakończona zostaje wydaniem opinii i raportu z przeprowadzonego badania., a także w razie potrzeby wystosowaniem listu intencyjnego, w którym przedstawione będą stwierdzone przez Audytora niedociągnięcia i uwagi w trakcie badania.

Oferta cenowa


Cena usługi audytorskiej ustalana jest indywidualnie dla każdego klienta i każdorazowo negocjowana przed podpisaniem umowy na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego.

Wysokość opłaty uzależniona jest głównie od:
  • wskaźnika ryzyka badania
  • wskaźnika pracochłonności badania

Podstawą ustalenia w/w wskaźników są wytyczne Krajowej Rady Biegłych Rewidentów zawarte w uchwale nr 259/20/2005 z 8 lutego 2005 r. w sprawie określenia normatywnej pracochłonności minimalnej prac związanych z badaniem sprawozdań finansowych.

Uchwała ta mając na celu zapewnienie warunków do podnoszenia jakości badania sprawozdań finansowych zawiera normatywne minimalne stawki pracochłonności uzależnione od łącznej wartości: sum bilansowych i przychodów badanych jednostek oraz od nieodłącznego ryzyka badania.

Stawkę godzinową biegłego rewidenta określa się indywidualnie dla każdego podmiotu korygując o współczynnik ryzyka.
Kontakt Rodzaje działalności Biuro rachunkow Działalność audytorska
Projekt i realizacja Net-Line Warszawa        ABAKUS, 02-009 WARSZAWA, Aleja Niepodlegoci 245/59, tel. (22) 622-81-13, fax (22) 626-96-37