Prowadzimy kompleksową obsługę podmiotów gospodarczych w zakresie ksiąg rachunkowych, podatkowych ksiąg przychodów i rozchodów, a także ewidencji przychodów ryczałtowców.

Zakres świadczonych usług obejmuje:
 • wprowadzanie zapisów do ksiąg, oraz ich okresowa analiza,
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
 • prowadzenie ewidencji VAT
 • sporządzanie sprawozdawczości zewnętrznej dla potrzeb:
  • urzędów skarbowych (deklaracje VAT, PIT, CIT),
  • urzędów statystycznych (sprawozdania statystyczne),
  • Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (deklaracje ZUS), w formie elektronicznej,
 • współpracę z urzędami skarbowymi oraz innymi instytucjami sprawującymi kontrolę w zakresie rozliczeń budżetowych,
 • przygotowanie uproszczonego pakietu sprawozdawczego na koniec każdego okresu sprawozdawczego (bilans oraz rachunek zysków i strat lub zestawienie przychodów, kosztów i wyniku),
 • przechowywanie dokumentacji za bieżący rok obrotowy,
 • bieżące udostępnianie wszelkich informacji, których źródłem jest ewidencja księgowa,
 • współpracę i doradztwo w zakresie prawidłowego funkcjonowania systemu rachunkowości.

Usługi dodatkowe związane z prowadzeniem ksiąg rachunkowych:
 • sporządzanie zakładowego planu kont,
 • opracowanie polityki rachunkowości dla firmy
 • przygotowanie lub aktualizacja innych formalnych uregulowań rachunkowości w Spółce (np. instrukcji obiegu dokumentów lub instrukcji inwentaryzacyjnej),
 • sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych wraz z czynnościami zamknięcia ksiąg rachunkowych za kolejne lata obrotowe objęte umową prowadzenia ksiąg rachunkowych,
 • sporządzanie zestawień danych, udzielanie niezbędnych wyjaśnień oraz ścisła współpraca z audytorem w razie przeprowadzanego w Spółce badania sprawozdania finansowego.
 • przygotowanie odpowiednich zestawień danych oraz udzielanie niezbędnych wyjaśnień w przypadku wszczęcia kontroli skarbowej obejmującej księgi rachunkowe prowadzone przez Zleceniobiorcę.
 • dokonywanie przeglądu ksiąg rachunkowych za uzgodniony ze Zleceniodawcą okres oraz sporządzenie raportu z rezultatów przeglądu

Prowadzenie dokumentacji kadrowo - płacowej, obejmujące:
 • przygotowanie wszelkich dokumentów związanych z przyjęciem nowego pracownika
 • sporządzanie list płac (ze wszystkimi składnikami: urlopy, zwolnienia, zasiłki)
 • sporządzanie deklaracji PIT - 4,
 • kompleksową obsługę rozliczeń z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych (naliczanie składek i sporządzanie deklaracji),
 • prowadzenie teczek osobowych pracowników

Doradztwo podatkowe oraz reprezentacja przed urzędami:
 • przeprowadzenie formalności związanych z założeniem bądź likwidacją firmy
 • doradztwo z zakresu wszelkich zagadnień prawno-podatkowych, mających wpływ na sytuację majątkowo-finansową Zleceniodawcy,
 • doradztwo w zakresie opodatkowania obywateli zagranicznych zatrudnianych w Polsce
 • nadzór nad prowadzoną w firmie księgowością , opiniowanie, ekspertyzy i odwołania

Oferta cenowa


Wynagrodzenie miesięczne za prowadzone usługi określa poniższy cennik. Jednak służy on wyłącznie do wyliczenia szacunkowych kosztów współpracy z nami. Ostateczny koszt usługi negocjujemy i ustalamy po zapoznaniu się z Państwa oczekiwaniami odnośnie szczegółowego zakresu naszych obowiązków. Na wysokość opłaty wpływa głównie rodzaj prowadzonej działalności, obroty, ilość dokumentów księgowych, ilości zatrudnionych pracowników itp.

Rodzaj usługi Cena (bez VAT)
Ryczałt bez podatku od towarów i usług od 100 zł
Ryczałt z podatkiem od towarów i usług od 150 zł
Książka przychodów i rozchodów bez podatku od towarów i usług od 150 zł
Książka przychodów i rozchodów z podatkiem od towarów i usług od 200 zł
Pełna księgowość od 500 zł
Sprawy pracownicze w zakresie obsługi ZUS i rozliczenia podatku od osób fizycznych 35 zł za osobę
Rejestracje i zmiany w rejestracji w KRS, REGON, Urzędzie Skarbowym od 150 zł
Porady podatkowo-księgowe 150 zł/30 min

Dla klientów zlecających nam kompleksową obsługę przedsiębiorstwa przewidziane są promocyjne ceny za prowadzenie dokumentacji kadrowo - płacowej, natomiast konsultacje i doradztwo w zakresie prawa podatkowego i księgowości udzielane są bezpłatnie.
Kontakt Rodzaje działalności Biuro rachunkow Działalność audytorska
Projekt i realizacja Net-Line Warszawa        ABAKUS, 02-009 WARSZAWA, Aleja Niepodlegoci 245/59, tel. (22) 622-81-13, fax (22) 626-96-37